Podrobný přehled činností

Naše firma zajišťuje investorsko inženýrskou přípravu a realizaci staveb. Ke splnění Vašich záměrů v jednotlivých fázích přípravy investiční výstavby Vám můžeme zajistit činnosti:Investiční záměry a investorská příprava staveb a technologických souborů
 • konzultační a poradenské činnosti pro stavebně investiční záměr a jeho vypracování
 • spolupráce při posuzování vhodnosti pozemků, popř. i jejich vyhledávaní
 • propočty investičních nákladů
 • prověřování možností získání účelových dotací
 • investorsko-inženýrské činnosti při zajištění územních plánů a zástavbových studií
Projekční příprava staveb a technologických souborů
 • zajištění dokumentací pro územní řízení
 • zajištění podkladů, stanovisek pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí
 • zajištění dokumentací pro stavební povolení nebo ohlášení
 • zajištění podkladů, stanovisek pro stavební řízení a vydání stavebního povolení nebo zajištění ohlášení stavby
Výběrová řízení
 • zajištění a vypracování podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na všech stupních, včetně organizace výběru
 • zajištění a vypracování podkladů pro výběr zhotovitele celé stavby nebo její části, včetně organizace výběru
 • spolupráce při uzavření smluvních vztahů
Realizace, technický dozor staveb a technologických souborů a koordinátor BOZP
 • zajištění investorské přípravy staveniště
 • kompletní dohled nad realizací stavby
 • odborný technický dozor stavebníka (TDS)
 • činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle zák. 309/2006 sb. a následujících
 • zastupování investora při zkouškách, komplexních zkouškách zařízení á souborů staveb
 • zaškolení obsluh a zprovoznění zařízení
 • finanční dozor stavby
 • zajištění přejímacího řízení stavby vč. kontroly vad a nedodělků a zajištění jejich odstranění
 • příprava zajištění kolaudace staveb
 • kontrola závěrečného vyúčtování staveb
Zprovoznění staveb a technologických souborů
 • spolupráce při dovybavení staveb např. interiéry, mobiliářem a jiným zařízením
 • předání stavby uživateli a provozovateli
 • zajištění geodetického zaměření a vkladů do katastru