Kdo jsme

O firmě

Firma INDOS spol. s r.o. vznikla v květnu roku 1993 po rozštěpení původní firmy HEKL s.r.o. založené v roce 1990. Jedná se o firmu zaměřenou na inženýrské technické činnosti ve stavebnictví poskytující služby především investorům staveb jak ve fázích přípravy investičních akcí, zajišťování projektových dokumentací tak i při vlastní realizaci staveb.

Kvalita a úroveň činností firmy se opírá o zkušenosti svých pracovníků, získané za mnohaleté činnosti v oboru investiční výstavby a to i před vznikem firmy, které jsou neustále zdokolovány zejména u autorizovaných osob.

V rámci prokázání kvality činností obdržela naše firma již v dubnu 2004 a obnovený v dubnu 2008 certifikát ISO 9001. Následně firma v únoru 2008 získala po obhájení postupů v rámci ochrany přírody i certifikát ISO 14001.

Činnost firmy se soustřeďují především do tří oblastí:

1. Inženýrské činnosti pro investory jsou dominantními činnostmi, a to od fáze příprav územních plánů investičních záměrů s investory, případně i vyhledání pozemků přes všechny stupně projekčních příprav stavby, kontrola a dohled nad realizací staveb až po kolaudace a uvedení staveb do provozu. Součástí těchto činností je i zajišťování projekčních dokumentací ve všech stupních a zajišťování územních rozhodnutí, vodoprávních rozhodnutí a stavebních povolení.

V řadě případů jsme spolupracovali i při pomoci zajišťování dotací a financování. Dále pak provádíme činnosti spojené s vypracováním podkladů a organizací výběrových řízení jak na zhotovitele projektových dokumentací, tak zhotovitelů staveb nebo jejich částí, včetně výběrů specifických technologických dodávek a provozního zařízení staveb.

V průběhu realizace staveb provádíme výkon technického dozoru investora, cenovou kontrolu realizace staveb, přejímky staveb, kolaudace.

2. Stavebně technické inženýrské a poradenské činnosti jsou druhou hlavní oblastí. Jedná se o provádění odborného poradenství a řešení problémů investorů nebo i zhotovitelů, jak pro různé fáze přípravy staveb, tak i u staveb již realizovaných nebo již dokončených.

Především se jedná o odborné posouzení jednotlivých technických, smluvních a cenových problémů investorů nebo zhotovitelů včetně návrhů na jejich odstranění a zajištění dohledu nad jejich odstraňováním.

Dále pak i komplexní posouzení průběhu staveb z cenového hlediska, zjištění příčin, důvodů a oprávněností vzniklých změn a vícenákladů včetně jejich oceňování.


3. Činnosti koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů jsou od roku 2009 čtvrtou hlavní oblastí prováděnou naší firmou na stavbách pro investory. Naše firma má potřebná oprávnění pro činnosti v oblasti BOZP a pracovníky s osvědčením odborné způsobilosti.

Podrobný přehled činností této oblasti zde